รายการทั้งหมดยังไม่กำหนดวันที่ 3 ต.ค 2560
หมวดหมู่ : ฟุตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0170
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0171
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0172
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามฟุตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : บาสเกตบอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0173
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0174
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0175
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0176
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามบาสเกตบอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : วอลเล่ย์บอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0177
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0178
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0179
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0180
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามวอลเล่ย์บอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : ฟุตซอล
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0181
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามฟุตซอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0182
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามฟุตซอลโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เซปักตะกร้อ
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0183
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเซปักตะกร้อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0184
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเซปักตะกร้อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0185
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเซปักตะกร้อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0186
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเซปักตะกร้อโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เทเบิลเทนนิส
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0190
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0193
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0194
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0196
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0199
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0201
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0202
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0204
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0205
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0207
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเทเบิลเทนนิสโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : เปตอง
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0215
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
2
0216
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
3
0218
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
4
0220
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
5
0222
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
6
0224
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
7
0226
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
8
0227
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
9
0228
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
10
0230
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
11
0231
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
12
0232
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
13
0236
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
14
0237
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามเปตองโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
-
หมวดหมู่ : กรีฑา
#
ID
รายการแข่งขัน
สถานที่
วันที่เริ่ม
เวลาแข่ง
1
0187
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.20
2
0188
วิ่ง 1,500 เมตร ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.30
3
0189
วิ่ง 60 เมตร ม.1 ชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.40
4
0191
วิ่ง 60 เมตร ม.1 หญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.50
5
0192
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.00
6
0195
วิ่ง 100 เมตร ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.05
7
0197
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.10
8
0198
วิ่ง 100 เมตร ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.15
9
0200
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.20
10
0203
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.30
11
0206
วิ่ง 200 เมตร ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.35
12
0208
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.40
13
0209
วิ่ง 400 เมตร ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.45
14
0210
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.50
15
0211
วิ่ง 400 เมตร ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.55
16
0212
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.00
17
0213
วิ่ง 800 เมตร ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.05
18
0214
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.10
19
0217
วิ่ง 800 เมตร ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.15
20
0219
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.20
21
0221
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.25
22
0223
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.30
23
0225
วิ่งผลัด 4x100 เมตร ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.35
24
0229
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.40
25
0233
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ต้นหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.45
26
0234
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายชาย [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.50
27
0235
วิ่งผลัด 4x400 เมตร ม.ปลายหญิง [ทีม]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 11.50
28
0238
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
29
0239
ทุ่มน้ำหนัก (4 ก.ก) ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
30
0240
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
31
0241
ทุ่มน้ำหนัก (5 ก.ก) ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
32
0242
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
33
0243
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
34
0244
ขว้างจักร (1 ก.ก) ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
35
0245
ขว้างจักร (1.5 ก.ก) ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
36
0246
วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
37
0247
วิ่งกระโดดไกล ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
38
0248
วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายชาย [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
39
0249
วิ่งกระโดดไกล ม.ปลายหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 09.35
40
0250
วิ่ง 200 เมตร ม.ต้นหญิง [เดี่ยว]
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สนามกรีฑาโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
3 ต.ค 2560 10.25

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.011385917663574 วินาที