#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
2.นาย ขวัญอนันต์ จันทาพูน
3.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน
4.นาย สรพงษ์ เวทู
5.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
6.นาย ทินเทพ ทันหล้า
7.นาย เกียรติศักดิ์ ทานสิรา
8.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
9.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
10.นาย อิทธิพล จี่เรือน
2 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สมพล
2.เด็กหญิง สุภาพร มาเยอะ
3.เด็กหญิง นงนภัส ยังใบ
4.เด็กหญิง มณรดา แซ่ว่าง
5.เด็กหญิง อภิชญา เกตุชู
6.เด็กหญิง ขิมไท สิทธิการ
7.เด็กหญิง จารุณี แยซอกู่
8.เด็กหญิง สุทธิดา สิงห์มณี
9.เด็กหญิง วรรณษา หนสมสุข
10.เด็กหญิง พัชราภา ฝันแก้ว
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชุมพล ภัทรเรื่องเมชา
2.เด็กชาย วัน แสงทิพย์
3.เด็กชาย ดลสุข แสงทิพย์
4.เด็กชาย ปิยะ อบสุข
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิติ หม่อโป๊ะกู่
2.นาย สุรเดช จิรวัฒน์พงศ์
3.นาย อาก่า เยอเยาะ
4.นาย อริเรก เวยื่อ
5.นาย แดวิ ไอ่หมอ
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นางสาว สไบแพร หมอลำสาร
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
8 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
9 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นาย ขวัญอนันต์ จันทาพูน
10 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
2.นาย ณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
3.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010698080062866 วินาที