#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
2.เด็กชาย ยุทธภูมิ นที
3.เด็กชาย มันชัย มาเยอะ
4.เด็กชาย สิงหา แสงทิพย์
5.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
6.เด็กชาย พละชัย จินดาธรรม
7.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย ชนะชัย สุวรรณศร
9.เด็กชาย สมเจต อายิ
10.เด็กชาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
11.เด็กชาย วรวิทย์ ลาชี
12.เด็กชาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
13.เด็กชาย จักริน ชัยปัญญา
14.เด็กชาย พชร ปันสิน
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
2.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
3.นาย วิสัย เชอหมื่อ
4.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
5.นาย ติณภพ ลามือ
6.นาย สถาพร ปรีชาสกุลพงศ์
7.นาย ชัยยุทธ มาเยอะ
8.นาย ณัช เเยซอกู่
9.นาย วรเดช มาเยอะ
10.นาย สมชาย เปียเช
11.นาย ศักดิ์ชัย เเซ่เทิ้น
12.นาย อาตือ เวยือ
13.นาย ณัฐนนท์ ศรีวิชัย
14.นาย ราชัน ดวงแจ๋ม
15.นาย อดิเรก ทากาศ
16.นาย บรูพา ราวิชัย
3 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรวุฒิ ชอบทองหลาง
2.เด็กชาย สมจิตร ยี่เเสง
3.เด็กชาย เพิ่มตระการ ชัยชมภู่
4.เด็กชาย ธนากร เเซ่เติ๋น
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
6.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศักดิ์ชัย เเซ่เทิ้น
2.นาย สถาพร ปรีชาสกุลพงศ์
3.นาย ติณณภพ ลามือ
5 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ชุ่มใจ
6 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รติพงษ์ จันทะวงค์
2.นาย กุลพิพัฒน์ คำแพร
7 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ราชัน ดวงแจ๋ม
2.นาย รติพงษ์ จันทะวงค์
3.นาย กุลพิพัฒน์ คำแพร
8 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จางเหมย แซ่จาง
2.นาย เสาร์ เจริญ
3.นางสาว อังคณา แว่หยี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.01093602180481 วินาที