#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรุณี แซ่ลี
2.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
3.เด็กหญิง ดรุณี อาโย
4.นางสาว ดารา รุ้งถาก
5.นางสาว จารุนี มาเยอะ
6.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
7.นางสาว เขมิกา ฟุ้งวรานนท์
8.นางสาว สุดา อ่วยยือ
9.นางสาว จินตนา เบเช
10.นางสาว อารีดา พรยิ่งภิญโญ
11.นางสาว อายะ เจเปียว
12.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
13.นางสาว นลินี เชอมือ
14.เด็กหญิง ทิพรัตน์ บุญเกิดสกุล
15.เด็กหญิง มะลิ จะทอ
16.เด็กหญิง นันทนัน คงเลิศสกุล
17.เด็กหญิง อารีรัตน์ ร้องขันแก้ว
18.เด็กหญิง วณิดา แซ่ฮ่วง
19.เด็กหญิง กมลเนตร นาใจ
20.นางสาว พรนภา อาโย๊ะ
21.นางสาว รุ้งลาวัลย์ เจเปียว
22.นางสาว ชุติมน ปัญบือ
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิภา แซ่ลี๋
2.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
3.เด็กหญิง เขมิกา ฟุ้งวรานนท์
4.เด็กหญิง ทยิดา ศรราช
5.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
6.เด็กหญิง สุดา อ่วยยือ
7.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
8.เด็กหญิง ณีรนุช แซ่ดู่
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สมชาย แซ่หลิว
2.นาย กวิน แซ่หลี่
3.นาย สิทธา รุ่งตะวันคีรี
4.นาย อภิสิทธิ์ อภิโชคสถาพร
5.นาย เมธี สกุลปฐมวัย
6.นาย อาช่อ อายี่กู่
7.นาย ดลชัย อาซือ
8.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
9.นาย อนุสิทธิ์ แซ่ลี
10.นาย ยอดชาย แซ่ลี
4 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย ภรัณญู พงศ์ไพทูรย์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0071239471435547 วินาที