#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
2.เด็กชาย ภาคิน คำดี
3.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
4.เด็กชาย ฐิติพันธ์ุ จับใจนาย
5.เด็กชาย ภัทรพงษ์ วิระคำ
6.เด็กชาย ศิวกร คำสุ
7.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
8.เด็กชาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
9.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
10.เด็กชาย สุรชา แก้วรัตน์
11.เด็กชาย กิตติชัย ฮวยแมกู่
12.เด็กชาย ศุภจักร รีอินทร์
13.เด็กชาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
14.เด็กชาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
15.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ปูนันท์
16.เด็กชาย พรชัย เผื่อขัน
17.เด็กชาย ธนากร ลาพิงค์
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชวรัช พลกล้า
2.นาย จะละ แซ่ย่าง
3.นาย อานนท์ อินตะยะ
4.นาย จิรเทพ ขันมูล
5.นาย พิเชษฐ์ ขันธะมงคล
6.นาย วงศกร อุตสาสาร
7.นาย เอกชัย เบี่ยกู่
8.นาย ดูมิน ดงตุ้น
9.นาย สาทิศ แซ่ย่าง
10.นาย กนกพล สิงธิสาร
3 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวีฒน์ ซาวลี้แสน
2.เด็กชาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
3.เด็กชาย นิติภูมิ พิมพ์จำนงค์
4.เด็กชาย ชาญชนะ นนทิวันทร์
5.เด็กชาย ศุภจักร รีอินทร์
6.เด็กชาย อาโต่ มาเยอะ
7.เด็กชาย สุรสีย์ เบาะสาร
8.เด็กชาย ทักษิณ ชีหมื่อ
9.เด็กชาย กฤษฎเภรณ์ บุญมา
10.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม
4 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมชาย เยอเบาะ
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยกร เชื้อเตอะ
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติมา ปูนันท์
2.เด็กหญิง สุชานันท์ ลำปาแก้ว
7 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
8 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์
2.นางสาว ชมพู่ ยี่แก้ว
3.เด็กหญิง ดลนรา คะจรรยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.010663986206055 วินาที