#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชีต้า เชอหมื่อ
2.เด็กชาย สุชาติ โหว่ยยือ
3.เด็กชาย ชาคริต มาเยอ
4.เด็กชาย สังขพงษ์ เกิดสุข
5.เด็กชาย โมเสส สกุลปฐมชัย
2 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชนกพิมพ์ ศรีตงวิม
2.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
3.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
4.เด็กหญิง พศวรรณ แซ่พาน
5.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
6.เด็กหญิง ปนัสดา วงศ์ราษฎร์
7.เด็กหญิง นวพร ยิ้มแฉ่ง
3 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
4 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชริกา ชัยวงค์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ปินตาดง
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ไตรภพ ภิระบรรณ์
2.นาย นพดล ภูสาม
7 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พีระภัทร ทรายหมอ
8 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพชราภรณ์ ประมะสิน
9 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กหญิง สุภาพร พรมเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.01127290725708 วินาที