#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
2.นางสาว ณิชาดา ติ๊บมณี
3.นางสาว กรกนก สมีแจ้ง
4.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
5.นางสาว นัฐวรรณ แซ่ลี้
6.นางสาว สไบทิพย์ ใจปินตา
7.นางสาว ณัฐนิชา ก้างออนตา
8.นางสาว ชุลีกร ปิมปา
9.นางสาว ฤทัย มูลกาศ
10.นางสาว พรรณิภา อรินต็ะทราย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุทธินัย วิเศษเลิศกมล
2.นาย วีรภัทร บุญนัก
3.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
4.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
5.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
6.นาย สรวิชญ์ สัตรกมล
7.นาย อาชาวี เวยื่อ
8.นาย ภาสกร จะนะ
9.นาย ณัฐชัย อภิเรืองฤทธิ์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
3 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริรักษ์ อินต๊ะปวน
2.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะแก้ว
3.เด็กหญิง ทิชากร เนติประวัติ
4.เด็กหญิง มาริสา คำเงิน
5.เด็กหญิง สุภาพร พูลศิลป์
6.เด็กหญิง นิดา เชอหมื่อ
7.เด็กหญิง ณัชนิชา น้ำใจดี
8.เด็กหญิง ขวัญจิรา พิสัยเลิศ
9.เด็กหญิง ศรินญา ภิญโญธาวินี
10.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ชุมพู
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
4 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
2.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
5 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
2.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
6 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เนตรนภา ครองรัตน์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
7 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชุติกาญจน์ วรงศ์เกรียงไกร
2.นางสาว พรรณิภา อรินต้ะทราย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
8 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศรวิษฐ์ จับใจนาย
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ สิงห์หล้า
3.เด็กชาย ศิวกร ไชยศรี
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
9 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คณิศร ราชคำ
2.เด็กหญิง ชมพูนุท ดอนอินผล
3.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ซาวคำเขตต์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0086500644683838 วินาที