#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย อภิสิทธิ์ ทองแฉลม
3.นาย ณัฐพล วงใจศักดิ์
4.นาย เมธา จำปาศรี
5.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ
6.นาย ธีรภัทร พิทักษ์ไพรศรี
7.นาย บรรพต จันทาพูน1
8.นาย แสงเดช ยอดดอยคำ
9.นาย ณัฐ แสงลี่
10.นาย กฤตานน พรมมา
11.นาย สิทธิศักดิ์ อภิสุนทรกุล
12.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
13.นาย วิทยา นนทะพา
14.นาย กิตติกร เยลุ่ม
15.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
16.นาย เฉลิมชัย วิทยานนท์
17.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
18.นาย ภาคภูมิ พรมพันใจ
19.นาย สุริชัย พอชัย
20.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
21.นาย วิชาญ สุโข
22.นาย ธิติกุล จันทาพูน
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญญาภรณ์ บุตรศรี
2.นางสาว แคทลียา ใจศักดิ์
3.นางสาว พรจิรา ศิริสมบรูณ์
4.นางสาว นฤมล สิงห์กวาง
5.นางสาว กรรณิการ์ ธิดาเมือง
6.นางสาว พัชรา ชัยชนะ
7.นางสาว ศิรินภา อินต๊ะก๊อก
8.นางสาว กุลธิดา อรุณจิตติ
9.นางสาว กัญจนพร มณีชัย
10.นางสาว พรทิพย์ ปรีชาศกุลพงศ์
11.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
12.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
13.นางสาว พิมพ์ผกา แสงบุญ
14.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
15.นางสาว ธีรตา คาหล่า
16.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
17.นางสาว ธัญญภรณ์ บุตรศรี
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
2.นางสาว กัญจนพร มณีชัย
3.นางสาว พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
4.นางสาว ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
5.นางสาว ธัญญภรณ์ บุตรศรี
6.นางสาว กฤติกา แซ่ถัง
7.นางสาว ธีรตา คาหล่า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
4 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บรรจงเลขา
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ปัญญารส
4.เด็กหญิง กุลธิดา ชัยนิสงค์
5.เด็กหญิง พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
6.เด็กหญิง กัญจนพร มณีชัย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
5 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
2.นางสาว เจนจิรา เบเชกุ่
3.นางสาว วิภาดา น้อยหมอ
4.นางสาว ปิยะมาศ มาแปง
5.นางสาว รินรดา โซเซกุ
6.นางสาว หมีย่า แลเชอ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
6 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
-
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
7 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
8 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรัญชิต มงคลดี
2.เด็กหญิง ปิยะดา ปัญญา
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
9 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
10 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุณิทรา วิบูลดวงจินดา
2.นางสาว ธีรตา คาหล่า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
11 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
2.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
3.นางสาว เสาวรส เชอหมื่อกู่
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
12 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร เข็มเพชร
2.เด็กหญิง ณัฐริกา นันตาวงศ์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.014099836349487 วินาที