#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรฤทัย แซ่ไคร้
2.เด็กหญิง เจนจิรา เขื่อนคำแสน
3.เด็กหญิง ปนัดดา กันทะ
4.นางสาว ทัศนีย์ ติ๊บตึง
5.นางสาว ยุพา แสงจันทร์
6.เด็กหญิง พฤมล วันเมืองคำ
7.เด็กชาย อรทัย โว่ยยือ
8.เด็กหญิง ปภัรสร แก้วนาติ๊บ
9.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จำรัส
10.เด็กหญิง ธนพร โคตรมะณี
11.นางสาว ณัฐฐินันท์ ก้นมาลา
12.เด็กหญิง นฤชล จันทร์เมืองคำ
13.นางสาว สุพรรษา เหมอโป๊ะ
14.นางสาว นันทิกานต์ อายี
15.นางสาว สมฤทัย ลาเชกู๋
16.นางสาว นิภาดา สุทธิรส
17.นางสาว เพชรา อีจัง
18.นางสาว อรนุช ต้องสู้คีรี
2 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศุภากร บุญวงค์
2.นาย พงศ์พิสิทธิ์ จักรสาร
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บุญสันคาน์
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ อุปวงศ์
5.นาย อินปะกุล อบสุข
6.เด็กชาย ชิษณุพง คนันตำศิษฏ์
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปนัดดา วันทะ
2.เด็กหญิง กุลนันท์ ศรีวิชัย
3.เด็กหญิง จิรนันท์ คำมูล
4.เด็กหญิง อรทัย โว่ยยือ
5.เด็กหญิง กัญณิกา ลำพัง
6.เด็กหญิง สุธิมา คำแดง
7.เด็กหญิง เพชรลดา พรสุขสมสกุล
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
2.นาย อภิรักษ์ มณีรัตน์
3.นาย โชคชัย บัญชาพล
4.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
5.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวสิน
6.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน
7.นาย วัชระ มาเยอะ
8.นาย อลงกต ปันฟู
9.นาย ธนกฤติ เชื้อเมืองพาน
10.นาย ชัยประดิษฐ์ ชุติมาตระกูล
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ณัฐฐินันท์ กันแก้ว
2.นางสาว กุลธิดา ใจกาศ
3.นางสาว อุไรรัตน์ เสาร์แก้ว
4.นางสาว จุฑาทิพย์ ปาลี
5.นางสาว ปวันรัตน์ นามคำ
6.นางสาว กนกพร ปาคำวัง
7.นางสาว วาสนา มหาอินทร์
8.นางสาว ณัฐธิดา ศิลาเจิม
9.นางสาว ดาราวดี ยอดพรมแว่น
10.นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วิศิษฏ์
6 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนภัทร แสงเกร็ด
2.เด็กชาย ยศพัทธ์ จรเทศ
3.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
4.เด็กชาย ดลสุข แสงทิพย์
5.เด็กชาย ปิยะ อบสุข
6.เด็กชาย อินปะกุล อบสุข
7.เด็กชาย ขุมทอง แซ่มล
8.เด็กชาย ใส ยังใบ
9.เด็กชาย ศราวุธ แปงง้อน
10.เด็กชาย ชัยยุทธ ทาทอง
7 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อังคณา คำเงิน
2.เด็กหญิง ปภัสสร แก้วนาติ๊บ
3.เด็กหญิง ชุติมา กุนัน
4.เด็กหญิง อรทัย โว่ยยือ
5.เด็กหญิง ครรธารักษ์ มงคลใหม่
6.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จำรัส
7.เด็กหญิง วรรณษา หนสมสุข
8.เด็กหญิง สุทธิดา สิงห์มณี
9.เด็กหญิง ขิมไท สิทธิการ
8 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
2.นาย ขวัญอนันต์ จันทาพูน
3.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน
4.นาย สรพงษ์ เวทู
5.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
6.นาย ทินเทพ ทันหล้า
7.นาย เกียรติศักดิ์ ทานสิรา
8.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
9.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
10.นาย อิทธิพล จี่เรือน
9 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
1.นางสาว นงคราญ ใจบุญตัน
2.นางสาว เปมิกา คำโมนะ
3.นางสาว ณัฐภรณ์ โชตินันท์
4.นางสาว นฤมล ชุ่มมงคล
5.นางสาว วรัญญา ธรรมเสน
6.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
7.นางสาว นันทิกานต์ อายี
8.นางสาว ปรารถนา มาเยอ
9.นางสาว รุ่งนภา มาเยอะ
10.นางสาว สมฤทัย ลาเชกู่
11.นางสาว กรกมล กับปะหะ
12.นางสาว สิรินดา กันทรชัชวาล
13.นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วิวิศิษฏ์
10 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรวิทย์ ก้อนแก้ว
2.เด็กชาย สิธิชัย จินดาธรรม
3.เด็กชาย ภาณุพงศ์ ภิระบรรณ
4.เด็กชาย ธนวิชญ์ ชมภูเทศ
5.เด็กชาย นพเดช จันตาสิงห์
6.เด็กชาย ภัทราวุท แก้วตุ่น
7.เด็กชาย ภูริภัทร แสนมูลแจ่ม
8.เด็กชาย สมชาย เชอหมื่อ
9.เด็กชาย พิทวัส วิลาวัลย์
10.เด็กชาย ยศไกร ลับแลชัย
11 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สมพล
2.เด็กหญิง สุภาพร มาเยอะ
3.เด็กหญิง นงนภัส ยังใบ
4.เด็กหญิง มณรดา แซ่ว่าง
5.เด็กหญิง อภิชญา เกตุชู
6.เด็กหญิง ขิมไท สิทธิการ
7.เด็กหญิง จารุณี แยซอกู่
8.เด็กหญิง สุทธิดา สิงห์มณี
9.เด็กหญิง วรรณษา หนสมสุข
10.เด็กหญิง พัชราภา ฝันแก้ว
12 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชุมพล ภัทรเรื่องเมชา
2.เด็กชาย วัน แสงทิพย์
3.เด็กชาย ดลสุข แสงทิพย์
4.เด็กชาย ปิยะ อบสุข
13 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เจนจิรา เขื่อนคำแสน
2.เด็กหญิง ณัฐกานต์ จำรัส
3.เด็กหญิง ปกัสสร แก้วนาติ๊บ
4.นางสาว วรฤทัย แซ่โดว้
14 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิติ หม่อโป๊ะกู่
2.นาย สุรเดช จิรวัฒน์พงศ์
3.นาย อาก่า เยอเยาะ
4.นาย อริเรก เวยื่อ
5.นาย แดวิ ไอ่หมอ
15 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นันทิกานต์ อายี
2.นางสาว นิพร มาเยอะ
3.นางสาว ทัศนีย์ ติ๊บตึง
4.นางสาว เพชรา อิจัง
16 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภาคิน อยู่ลือ
17 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุภากรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
2
-
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย วุฒิภัทร มหาวงค์
2.เด็กชาย ชนวิชญ์ ชมภูเทศ
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อรทัย โว่ยยือ
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นางสาว สไบแพร หมอลำสาร
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ร้องขันแก้ว
2.เด็กหญิง สุภาภรณ์ พันธ์ศรีสุวรรณ
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
26 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
27 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สิริยากร นามวงค์
28 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สรรเสริญ แซ่ฟุ้ง
29 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา
30 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นาย ขวัญอนันต์ จันทาพูน
31 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สมฤทัย ปัญโยกาศ
2.นางสาว ชลธิชา อภิสุนทรกุล
32 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิรักษ์ ลาวิชัย
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ นามคำ
3.เด็กชาย นันทนนท์ ไววงค์
33 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารวี สิงห์ตา
2.เด็กหญิง จารุณี แยชอกู่
3.เด็กหญิง มณรดา แซ่ว่าง
34 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
2.นาย ณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
3.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน
35 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วิจิตตรา แก้วมาลา
2.นางสาว จิดาภา พลรัตน์
3.นางสาว วาสนา มหาอินทร์
36 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สิริยากร นามวงศ์
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ลาวิชัย
37 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นางสาว วรรณกานต์ จรรยา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.028966903686523 วินาที