#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
2.เด็กชาย ยุทธภูมิ นที
3.เด็กชาย มันชัย มาเยอะ
4.เด็กชาย สิงหา แสงทิพย์
5.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
6.เด็กชาย พละชัย จินดาธรรม
7.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย ชนะชัย สุวรรณศร
9.เด็กชาย สมเจต อายิ
10.เด็กชาย วัชรินทร์ บุญราชแขวง
11.เด็กชาย วรวิทย์ ลาชี
12.เด็กชาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
13.เด็กชาย จักริน ชัยปัญญา
14.เด็กชาย พชร ปันสิน
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พงศ์ภาวี เบ็ญชา
2.นาย สิทธิชัย ไกรฤทธิ์
3.นาย วิสัย เชอหมื่อ
4.นาย สิทธิโชค ไกรฤทธิ์
5.นาย ติณภพ ลามือ
6.นาย สถาพร ปรีชาสกุลพงศ์
7.นาย ชัยยุทธ มาเยอะ
8.นาย ณัช เเยซอกู่
9.นาย วรเดช มาเยอะ
10.นาย สมชาย เปียเช
11.นาย ศักดิ์ชัย เเซ่เทิ้น
12.นาย อาตือ เวยือ
13.นาย ณัฐนนท์ ศรีวิชัย
14.นาย ราชัน ดวงแจ๋ม
15.นาย อดิเรก ทากาศ
16.นาย บรูพา ราวิชัย
3 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มณีรัตน์ อายี
2.นางสาว สุข แปลแสกู่
3.นางสาว เกศนี สุทธิรักษาพืช
4.เด็กหญิง เจนจิรา เยหลงกู่
5.เด็กหญิง ฮาน่า นิติดา
6.เด็กหญิง ชุติกายจน์ ไพรรำพึงสกุล
7.นางสาว วาสนา อุ่นคำ
8.นางสาว เบญจรัตน์ พืมขุนทด
9.นางสาว อรกานต์ นามแค
10.นางสาว ศลาลักษณ์ ภัทรเรืองเมธา
11.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
12.นางสาว จินดา เชอก๋อง
13.นางสาว อรุณี โซเซกู่
14.นางสาว ชลนกา เบกากู่
15.นางสาว อาเหน่ หม่อโป๊ะกุ่
16.นางสาว พุทธิดา เจริญสุขสันติกุล
17.นางสาว มณฑิสา แซ่เติ๋น
18.นางสาว เพรชรัตน์ เซอมื่อ
19.นางสาว รัตติกาล อามอ
20.นางสาว ธนิการณ์ เหม่อแล
21.นางสาว อำไพ เชมือ
22.นางสาว รุ่งทิวา ซาสุทะสี
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงเเก้ว
2.นาย อภิเชษฐ์ อุปองค์
3.เด็กชาย ณฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
4.เด็กชาย วัชรินทร์ บุญราชเเขวง
5.เด็กชาย ศิริโชค เเซ่ย่าง
6.เด็กชาย วรวิทย์ ลาชี
7.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ผณินทรา เชิญอักษร
2.เด็กหญิง ฮาน่า นิติดา
3.เด็กหญิง กนกวรรณ เชอมือ
4.เด็กหญิง รุ่งนภา ลีซอ
5.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
6.เด็กหญิง ชลธิชา โพธิ์เทพ
7.เด็กหญิง ชริณดา ศรีสวัสดิ์
6 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธรรมนูญ วังมูล
2.นาย ณัช แยซอกู่
3.นาย เกษม แซ่ลิว
4.นาย สมชาย เปียเช
5.นาย ศักดิ์ชัย แซ่เทิ้น
6.นาย วสันต์ แชหมื่อ
7.นาย สิปปกร นาใจ
8.นาย คมสันต์ แก้วทา
9.นาย อาตือ เวยือ
10.นาย พงศกร จันทาพูน
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มณีรัตน์ อายี
2.นางสาว สุข แปลแสกู่
3.นางสาว ศลาลักษณ์ ภัทรเรืองเมธา
4.นางสาว เกศนี สุทธิรักษาพืช
5.นางสาว ธีราพร ทูตไมตรี
6.นางสาว เปรมฤดี ชุ่มเมืองเย็น
7.นางสาว ปรียารัช วานนท์
8.นางสาว ปานตะวัน โกแสนตอ
9.นางสาว อภิสมัย สุมาลี
10.นางสาว เอ็นดู อายี
8 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมปนาท แว่นปานชัย
2.เด็กชาย คมสัน ตุ๋ยตาเขียว
3.เด็กชาย พงศ์เพรช กะมล
4.เด็กชาย ปรเมษฐ์ เขื่อนเพรช
5.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
6.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
7.เด็กชาย สิงหา แสงทิพย์
9 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปาริชาติ ราชชมพูสาร
2.เด็กหญิง จิราภัทร์ นรสิงห์
3.เด็กหญิง ฮาน่า นิติดา
4.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
5.เด็กหญิง รัตนา กองแก้ว
6.เด็กหญิง จิตนา แซ่เติ๋น
7.เด็กหญิง นฤมล ทรวงชัย
8.เด็กหญิง สุภาณี แซ่ลี
9.เด็กหญิง ชนนิกานต์ ชนาคำ
10.เด็กหญิง สุภาพร แซ่ว่าง
10 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนพล ศรีโรฟุ้ง
2.นาย เอกพันธุ์ ตุ่ยกัน
3.นาย กิตติศักดิ์ ปูนันท์
4.นาย ราชัน ดวงแจ่ม
5.นาย อดิเรก ทากาศ
6.นาย บรูพา ราวิชัย
7.นาย จิรวัฒน์ รัตนพรม
8.นาย ศักดิ์ชัย แซ่เทิ๋น
9.นาย ติณณภพ ลามือ
11 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อนุวัชร์ ศรีชัยยา
2.เด็กชาย จักริน ชัยปัญญา
3.เด็กชาย สมจิตร ผี่แสง
4.เด็กชาย นันทิวากร อูปพนม
5.เด็กชาย เพิ่มตระการ ชัยชมภู
6.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ กาหะ
7.เด็กชาย สไนวรรย์ เจียรพันธ์พงษ์
8.เด็กชาย สมเจต อายี
9.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงแก้ว
12 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ชลิดา เครือต๊ะ
2.เด็กหญิง เมริสา กาญจนชูวงศ์
3.เด็กหญิง กันยารันต์ เอกา
4.เด็กหญิง ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์
5.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
6.เด็กหญิง ปรีณดา ศรีสวัสดิ์
7.เด็กหญิง ปนิตา ผ่องใส
8.เด็กหญิง รัชนีพร สาธรรม
9.เด็กหญิง ภคมน หะวัน
10.เด็กหญิง ณัฐฐา กัลยกรเฟื่องฟู
13 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรวุฒิ ชอบทองหลาง
2.เด็กชาย สมจิตร ยี่เเสง
3.เด็กชาย เพิ่มตระการ ชัยชมภู่
4.เด็กชาย ธนากร เเซ่เติ๋น
5.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
6.เด็กชาย วันชัย มาเยอะ
14 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รุ่งรัชณี ไชยวิราช
2.เด็กหญิง รัตนา กองเเก้ว
3.เด็กหญิง ฮาน่า นิติดา
4.เด็กหญิง นฤมล ทรวงชัย
5.เด็กหญิง ฐิติมน ลาเชกู่
6.เด็กหญิง รุ่งนภา ลีซอ
15 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ศักดิ์ชัย เเซ่เทิ้น
2.นาย สถาพร ปรีชาสกุลพงศ์
3.นาย ติณณภพ ลามือ
16 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว มณฑิรา แซ่เติ๋น
2.นางสาว อาเหน่ หม่อโป๊ะกู่
3.นางสาว รัติกาล อามอ
4.นางสาว อรอนงค์ คำนมา
17 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมา
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
-
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กุลพิพัฒน์ คำแพร
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธัญชนก มาเยอะ
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูวฤทธิ์ กาหะ
2.เด็กชาย วาโย วงศ์สุวรรณ์
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมา
2.เด็กหญิง ทิพย์มณี ชื่นจิตนิรันดร์
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กุลพิฒน์ คำเเพร
2.นาย ธนาเทพ พนาดอน
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ยลดา หนองใหญ่
2.นางสาว ธัญชนก มาเยอะ
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
2.เด็กหญิง จุฬารัตน์ บุญมา
26 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กุลพิฒน์ คำเเพร
2.นางสาว ธัญชนก มาเยอะ
27 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐนนท์ หม่อโป๊ะกุ่
28 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
29 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย รติพงษ์ จันทะวงค์
30 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธิติมา จีมะวงศ์
31 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พุธแดง ยามะ
2.เด็กชาย ธนวินท์ น้อยหล้า
32 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กนกวรรณ สมบุญ
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ ชุ่มใจ
33 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย รติพงษ์ จันทะวงค์
2.นาย กุลพิพัฒน์ คำแพร
34 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อริสรา ซีมื่อ
2.นางสาว มลฤดี แซ่ลี
35 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐชนน ใจปินตา
2.เด็กชาย พุธแดง ยามะ
3.เด็กชาย ธนวินท์ น้อยหล้า
36 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุมาลี มาเยอะ
2.เด็กหญิง กันยารัตน์ เอก๋า
3.เด็กหญิง ทิพย์มณี ชื่นจิตรนิรันดร์
37 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ราชัน ดวงแจ๋ม
2.นาย รติพงษ์ จันทะวงค์
3.นาย กุลพิพัฒน์ คำแพร
38 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว จางเหมย แซ่จาง
2.นาย เสาร์ เจริญ
3.นางสาว อังคณา แว่หยี
39 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย พุธแดง ยามะ
2.เด็กหญิง วิยดา ไข่กา
40 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นางสาว ธิติมา จีมะวงศ์
2.นางสาว รติพงษ์ จันทะวงค์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.047141790390015 วินาที