#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญทาทอง
3.เด็กชาย ภรัณญู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
4.เด็กชาย วีรวัช แซ่พ่าน
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
6.เด็กชาย วชิรวิทย์ กันธิพันธ์
7.เด็กชาย ธวัช เชกอง
8.เด็กชาย ณัฐพล ซางคำ
9.เด็กชาย ธีรพงศ์ ทาเจริญ
10.เด็กชาย เจตติพัทธ์ รัตนอุบล
11.เด็กชาย นนทพัทธ์ ลินลาด
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศรันยภัทร เมืองมาหล้า
2.นาย ปริญญา ยานะมงคล
3.นาย อนุวัต รากะรินทร์
4.นาย กิตติชัย ชมภูสว่าง
5.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
6.นาย อาช่อ อายี่กู่
7.นาย กิตติศักดิ์ อ้อบุญ
8.นาย ณัฐพล แซ่ตูกู่
9.นาย สมชาย แซ่หลิว
10.นาย หลี๋หมิ๋ง แซ่ลี้
11.นาย นพคุณ แซ่เจียว
3 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว อรุณี แซ่ลี
2.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
3.เด็กหญิง ดรุณี อาโย
4.นางสาว ดารา รุ้งถาก
5.นางสาว จารุนี มาเยอะ
6.นางสาว ณีรนุช แซ่ดู่
7.นางสาว เขมิกา ฟุ้งวรานนท์
8.นางสาว สุดา อ่วยยือ
9.นางสาว จินตนา เบเช
10.นางสาว อารีดา พรยิ่งภิญโญ
11.นางสาว อายะ เจเปียว
12.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
13.นางสาว นลินี เชอมือ
14.เด็กหญิง ทิพรัตน์ บุญเกิดสกุล
15.เด็กหญิง มะลิ จะทอ
16.เด็กหญิง นันทนัน คงเลิศสกุล
17.เด็กหญิง อารีรัตน์ ร้องขันแก้ว
18.เด็กหญิง วณิดา แซ่ฮ่วง
19.เด็กหญิง กมลเนตร นาใจ
20.นางสาว พรนภา อาโย๊ะ
21.นางสาว รุ้งลาวัลย์ เจเปียว
22.นางสาว ชุติมน ปัญบือ
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ชนะชัย แซ่พ่าน
2.เด็กชาย วรพล พงศ์ไพทูรย์
3.เด็กชาย อลงกรณ์ จีรัตน์
4.เด็กชาย ณัฐวุฒิ พงษ์ตุ้ย
5.เด็กชาย ภานุเดช แสนย่าง
6.เด็กชาย อธิศ ลอยคำ
7.เด็กชาย สมเกียรติ มาเยอะ
8.เด็กชาย สมัทถ์ เปียงแล่
9.เด็กชาย วิชัย แซ่หมี่
10.เด็กชาย ชัยวัฒน์ แซ่ลี่
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วิภา แซ่ลี๋
2.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
3.เด็กหญิง เขมิกา ฟุ้งวรานนท์
4.เด็กหญิง ทยิดา ศรราช
5.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
6.เด็กหญิง สุดา อ่วยยือ
7.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
8.เด็กหญิง ณีรนุช แซ่ดู่
6 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สมชาย แซ่หลิว
2.นาย กวิน แซ่หลี่
3.นาย สิทธา รุ่งตะวันคีรี
4.นาย อภิสิทธิ์ อภิโชคสถาพร
5.นาย เมธี สกุลปฐมวัย
6.นาย อาช่อ อายี่กู่
7.นาย ดลชัย อาซือ
8.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
9.นาย อนุสิทธิ์ แซ่ลี
10.นาย ยอดชาย แซ่ลี
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสนา เชาสุวรรณวิไล
2.นางสาว สมศรี แยส่อ
3.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
4.นางสาว กันติยา แซ่มี
5.นางสาว มาลี แซ่ฟ่าน
6.นางสาว สุภาพร แซ่จ๋าว
7.นางสาว สุทธิดา ม่าโบ๊ะ
8.นางสาว ปาวาลี ทรงสิริวงศ์
9.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
10.นางสาว จิรวรรณ ชีวินสุนทรสุข
8 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญทาทอง
2.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
3.เด็กชาย ภรัณญู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
4.เด็กชาย วีรวัช แซ่พ่าน
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุตินกาศ
6.เด็กชาย วชิรวิทย์ ืกันธิพันธ์
9 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดา อ่วยยือ
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
3.เด็กหญิง ณัฐพร เบียแลกู่
4.เด็กหญิง กิติพร ดีสาม
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ แซ่ว่าง
6.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
7.เด็กหญิง อุบลวรรณ ขำแจ้ง
8.เด็กหญิง ศิริขวัญ ตามี่
9.เด็กหญิง ฑิมพิกา ลังกาพิน
10 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศรันยภัทร เมืองมาหล้า
2.นาย ปริญญา ยานะมงคล
3.นาย อนุวัต รากะรินทร์
4.นาย ณัฐพล แซ่ตูกู่
5.นาย กิตติชัย ชมภูสว่าง
6.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
11 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ดารา รุ้งถาก
2.นางสาว นาจู สุภาพพจนา
3.นางสาว วิรัญญา ปุกคำ
4.นางสาว กฤษณี แซ่เติ๋น
5.นางสาว น้องเมย์ นวลสังข์
6.นางสาว เพ็ญนภา ผิวดี
7.นางสาว กาญจนา ซาสุทธะสี
8.นางสาว ดรุณี คำใส
9.นางสาว ธัญญาลักษณ์ สันทะ
10.นางสาว อายะ เจเปียว
12 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนพล จีราสกุล
2.เด็กชาย อาผ่า เปียงแล
3.เด็กชาย อาหรั่ง เชกอ
4.เด็กชาย ชวิน มาเยอะ
5.เด็กชาย อทวุฒิ จินดาวงศ์
6.เด็กชาย ภัคพล อิกำเนิด
7.เด็กชาย รชฏ จันทาพูน
8.เด็กชาย จักรพันธ์ นันทะกุล
9.เด็กชาย อัมรินทร์ ชัยสาร
10.เด็กชาย เจษฎา นาคโหมด
13 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กมลเนตร นาใจ
2.เด็กหญิง มะลิ จะทอ
3.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
4.เด็กชาย ณัฏฐติชา สิทธิพรม
5.เด็กหญิง ชลิตา ตะสุวรรณ์
6.เด็กหญิง อชิรญา แว่นนันท์
7.เด็กหญิง ณัฏฐนิช ยาวิละ
8.เด็กหญิง ณัฐพร เบียแลกู่
9.เด็กหญิง พัชรินทร์ สิงห์ตา
10.เด็กหญิง เยาวเรศ พิมลเลิศมงคล
14 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย กิตติศักดิ์ บุญทาทอง
3.เด็กชาย ภรัณญู ไพศาลรุ่งเรืองกิจ
15 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
2.เด็กหญิง พลอยไพริน เนตรยอง
3.เด็กหญิง ณีรนุช แซ่ดู่
16 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล แซ่ตูกู่
2.นาย อนุวัต รากะรินทร์
3.นาย ปริญญา ยานะมงคล
17 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปราณี มาเยอะ
2.นางสาว ดารา รุ้งถาก
3.นางสาว วิภาภรณ์ วิบูลจิตเจริญ
4.นางสาว สุทธิดา ม่าโบ๊ะ
5.นางสาว ณัฐกาญจน์ แยส่อ
6.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิ๋น
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
-
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล แซ่ตูกู่
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กันติยา แซ่มี
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กชาย ภรัณญู พงศ์ไพทูรย์
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
2.เด็กหญิง ณีรนุช แซ่ดู่
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล แซ่ตูกู่
2.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว กันติยา แซ่มี
2.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
26 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พิทวัส พงษ์มณี
2.เด็กหญิง จารุนี มาเยอะ
27 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ณัฐพล ปัญญากาศ
2.นางสาว กันติยา แซ่มี
28 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐพล ซางคำ
29 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อาริสา ทะวัน
30 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
3
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เหรียญทองแดง
1.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
31 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วนิดา โชคากุ
32 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐพล ซางคำ
2.เด็กชาย ตะวันฉาย ดอนสิงห์
33 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อาริสา ทะวัน
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แซ่จ๋าว
34 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
2.นาย เจษฎางค์ ปินตาดวง
35 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วันวิสาห์ ฟุ้งนคร
2.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ
36 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐพล ซางคำ
2.เด็กชาย ตะวันฉาย ดอนสิงห์
3.เด็กชาย ณัฐภูมิ อุโมงค์
37 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อาริสา ทะวัน
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ แซ่จ๋าว
3.เด็กหญิง อรกัญญา จันทาพูน
38 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เจษฎางค์ ปินตาดวง
2.นาย อัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว
3.นาย นัฐพล ปัญญากาศ
39 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วนิดา โชคากุ
2.นางสาว วันวิสาห์ พึ่งนคร
3.นางสาว สุพรรษา ศรีใจ
40 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง นภัสสร ผดุงโรจน์วงศ์
2.เด็กชาย ศรเชษฐ์ เตือนใจ
41 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปาริฉัตร เผอเปี๊ยะ
2.นาย นัฐพล ปัญญากาศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.035892963409424 วินาที