#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
2.เด็กชาย ภาคิน คำดี
3.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
4.เด็กชาย ฐิติพันธ์ุ จับใจนาย
5.เด็กชาย ภัทรพงษ์ วิระคำ
6.เด็กชาย ศิวกร คำสุ
7.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
8.เด็กชาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
9.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
10.เด็กชาย สุรชา แก้วรัตน์
11.เด็กชาย กิตติชัย ฮวยแมกู่
12.เด็กชาย ศุภจักร รีอินทร์
13.เด็กชาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
14.เด็กชาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
15.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ปูนันท์
16.เด็กชาย พรชัย เผื่อขัน
17.เด็กชาย ธนากร ลาพิงค์
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ศิริพงษ์ เกเย็น
2.นาย จิรเดช พรมสา
3.นาย ธีรพัฒน์ กันทะลา
4.นาย สุภชัย จี่เบีย
5.นาย พีรศักดิ์ พรมแจ้
6.นาย วีรภัทร ใหม่หล้า
7.นาย อดิศร คนคม
8.นาย ไกรวิทย์ แตะกระโทก
9.นาย พัทธดนย์ เนมทาวรรณ์
10.นาย พีระพงศ์ จับใจนาย
11.นาย อานนท์ อินต๊ะยะ
12.นาย กนกพล สิงธิสาร
13.นาย นิธิโชติ สมบัติใหม่
14.นาย อนุชา สอนราช
15.นาย วรวัฒน์ เขียวกาศ
16.นาย ชนกันต์ ทวีพนารักษ์
3 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เมธาวี ธรรมวงศ์
2.นางสาว อรสา เหล่าดง
3.นางสาว สุปราณี มาเยอะ
4.นางสาว ผ่องนภา ตาเป้า
5.เด็กหญิง สุชานันท์ จำปาแก้ว
6.เด็กหญิง วาสนา มอนะ
7.เด็กหญิง มาลี คาล่า
8.เด็กหญิง พัชรา ขันธิวงค์
9.เด็กหญิง นรินทิพย์ มณี
10.เด็กหญิง จารุดา นำนำ
11.นางสาว ดุจดาว รือเรือง
12.นางสาว สมิตานัน มาเสมอ
13.นางสาว ชลธฺชา มีรักษ์
14.นางสาว ขวัญฤทัย คำกำเลิศ
15.นางสาว ชุติมา ตุ่นกาศ
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อดิสร แซ่ลี้
2.เด็กชาย อาโต่ มาเยอะ
3.เด็กชาย ธีรพงษ์ มาเยอะ
4.เด็กชาย ชวลิต ไทยยั่งยืน
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง อรวรรณ พงษ์สวัสดิ์
2.เด็กหญิง วิภวานี หม่อโป๊ะกู่
3.เด็กหญิง สุทธรีร์ หม่อโปกู่
4.เด็กหญิง สีวิกา อาจอ
5.เด็กหญิง นริศรา มาเยอะ
6.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุวรรณ
7.เด็กหญิง เสาวลักษณ์ ภัทรพานิชกุล
8.เด็กหญิง หทัยรัตน์ บุญมา
9.เด็กหญิง ปวัณรัตน์ พันภัย
6 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชวรัช พลกล้า
2.นาย จะละ แซ่ย่าง
3.นาย อานนท์ อินตะยะ
4.นาย จิรเทพ ขันมูล
5.นาย พิเชษฐ์ ขันธะมงคล
6.นาย วงศกร อุตสาสาร
7.นาย เอกชัย เบี่ยกู่
8.นาย ดูมิน ดงตุ้น
9.นาย สาทิศ แซ่ย่าง
10.นาย กนกพล สิงธิสาร
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรสา เหล่าดง
2.นางสาว เมธานี ธรรมวงค์
3.นางสาว ชุติมา ตุ่นกาศ
4.นางสาว ดุจดาว รือเรือง
8 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศิวกร คำสุ
2.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
3.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
4.เด็กชาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
5.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
6.เด็กชาย สุรชา แก้วรัตน์
7.เด็กชาย กิตติชัย ฮวยแมกู่
8.เด็กชาย เจตนิพิฐ แสนก๋า
9.เด็กชาย ณัฐชนม์ เรืองนภารัตน์
10.เด็กชาย ภัทรพงษ์ วิระคำ
9 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กำไลกร คำแสง
2.เด็กหญิง ศิริเนตร พิชวงศ์
3.เด็กหญิง ฐานิดา กอบศิลป์
4.เด็กหญิง ปิยฉัตร ปันปิน
5.เด็กหญิง อามิตา โพธิกลาง
6.เด็กหญิง ไพลิน สุเรียมมา
7.เด็กหญิง กายกนก คีลาวงษ์
8.เด็กหญิง ชลธิชา ดวงงา
9.เด็กหญิง วาสนา มอนะ
10.เด็กหญิง ดาว คาล่า
10 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วีรพงศ์ เงือกน้อย
2.นาย อนุพงษ์ มาแก้ว
3.นาย อัครมงคล สมบุตร
4.นาย พีรดนย์ มูลศรี
5.นาย เจตริน ไข่กา
6.นาย ภูมินทร์ คงตุ่น
7.นาย ชนกันต์ ทวีพนารักษ์
11 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ปริณดา กองมา
2.นางสาว กัลยารัตน์ แก้วศิริ
3.นางสาว จิราพรรณ สิทธิกัน
4.นางสาว เบญนภา กองมี
5.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
6.นางสาว ปราถนา เกเย็น
7.นางสาว ผ่องนภา ตาเป้า
8.นางสาว กมลทิพย์ ขัดพูน
9.นางสาว ปวีณนุช ตีคำ
10.นางสาว อารายา สิงห์ตา
12 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวีฒน์ ซาวลี้แสน
2.เด็กชาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
3.เด็กชาย นิติภูมิ พิมพ์จำนงค์
4.เด็กชาย ชาญชนะ นนทิวันทร์
5.เด็กชาย ศุภจักร รีอินทร์
6.เด็กชาย อาโต่ มาเยอะ
7.เด็กชาย สุรสีย์ เบาะสาร
8.เด็กชาย ทักษิณ ชีหมื่อ
9.เด็กชาย กฤษฎเภรณ์ บุญมา
10.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม
13 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารุดา นำนา
2.เด็กหญิง พรสินี ประเสริฐ
3.เด็กหญิง อรัญญา มูลงาม
4.เด็กหญิง ดลนภา คะจรรยา
5.เด็กหญิง สุทธิดา ซาสุทรสี
6.เด็กหญิง วินิทรา นันตา
7.เด็กหญิง ปริตณา เดชภักดี
8.เด็กหญิง ฑิฒัมพร ออนตะไคร้
9.เด็กหญิง ตรีนันท์ โสภาพันธ์
10.เด็กหญิง ทฤษฎี มณีวรรณ
14 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
2.เด็กชาย ทักษิณ ชีหมื่อ
3.เด็กชาย อาโต่ มาเยอะ
4.เด็กชาย ดำรง เชอหมื่อ
5.เด็กชาย อดิเรก อภิชนัง
6.เด็กชาย ธนากร อานุลม
15 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง พรพรรณ เจริญปรีดานนท์
2.เด็กหญิง ดาว คาล่า
3.เด็กหญิง วาสนา มอนะ
4.เด็กหญิง สุทธิดา ชาสุทธะสี
5.เด็กหญิง พรสินี ประเสริฐ
6.เด็กหญิง ดลนภา คะจรรยา
16 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จิรเดช พรมสา
2.นาย ศุภชัย จิเบีย
3.นาย พีรศักดิ์ พรมแจ้
4.นาย ธีรภัทร กันทะลา
5.นาย อนุชา สอนราช
6.นาย ศิริพงษ์ เกเย็น
17 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรสา เหล่าดง
2.นางสาว พรทิพย์ ศรีลังกา
3.นาย ณัฐณิชา แสงวรรณ
4.นางสาว ณัฐณิชา ภาวงษ์
5.นางสาว วัชโรบล วงสายา
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมชาย เยอเบาะ
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยกร เชื้อเตอะ
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
-
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จิรเดช พรมสา
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรสา เหล่าดง
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนเดช จาตามหาอินทร์
2.เด็กชาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติมา ปูนันท์
2.เด็กหญิง สุชานันท์ ลำปาแก้ว
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทรงวุฒิ ขัดวินัย
2.นาย จิรเดช พรมสา
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว อรสา เหล่าดง
2.นางสาว ผ่องนภา ตาเป้ง
26 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ดำรงศ์ เซอมื่อ
2.เด็กหญิง ดาว คาล่า
27 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ทิพากร ธรรมะเสน
2.นางสาว อรสา เหล่าดง
28 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ทวีพงศ์ พ้นภัย
29 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง รัตนทิกานต์ วุฒิ
30 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย เอราวัณ บุญเรือง
31 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
32 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จิวยุท ธิยะดา
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ใหม่หล้า
33 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฏกานต์ วรโชติชูทรัพย์
2.เด็กหญิง ชมพู่ ยี่แก้ว
34 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกรักษ์ ศรียศ
2.นาย วรวัฒน์ เขียวกาศ
35 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อารยา สิงห์ตา
2.นางสาว วราภรณ์ ฉายปัญญา
36 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ปูนันท์
2.เด็กชาย กิตติไกร เหมะธรินทร์
3.เด็กชาย สาธิต แสงโต
37 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์
2.นางสาว ชมพู่ ยี่แก้ว
3.เด็กหญิง ดลนรา คะจรรยา
38 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย เอกรักษ์ ศรียศ
2.นาย จิรเดช พรมสา
3.นาย วรวัฒน์ เขียวกาศ
39 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ธิตินันท์ เผ่าต๊ะใจ
2.นางสาว ชยาทิพย์ พิบูลเกียรติยศ
3.นางสาว วิชุดา อินตาวงศ์
40 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ทวีพงศ์ นันภัย
2.เด็กหญิง วิภาพร แซ่หลี้
41 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุชา สอนราช
2.นางสาว นันทณี กันทรกิตติศัพท์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.033010005950928 วินาที