#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สังข์พงศ์ เกิดสุข
2.เด็กชาย สุริยา สะอาด
3.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
4.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิริพัฒนา
5.เด็กชาย ณัฐพล อภิสุขเกษม
6.เด็กชาย สมศักดิ์ แซ่หย่าง
7.เด็กชาย ชีต้า เชอมือ
8.เด็กชาย นครินทร์ ยิ้มแฉ่ง
9.เด็กชาย อนุชา อุบล
10.เด็กชาย ณัฐวัตร ห้วยไชย
11.เด็กชาย อำนาจ แซ่ลี
12.เด็กชาย ชาคริต มาเยอ
13.เด็กชาย ธนัทกิจ กิตติศัพท์กันทร
1.นางสาว วราลักษณ์ สุทัศน์
2.นางสาว กัญญาณัฐ แก้วรากมุข
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย จักรีพันธ์ ลืมแปง
2.นาย กิตติภูมิ คืนมาเมือง
3.นาย วันเผด็จ ขัติวงค์
4.นาย กายสิทธิ์ เสรีสวัสดิ์ศรี
5.นาย ธวัชชัย จันทาพูน
6.นาย ผดุงเกียรติ นารินคำ
7.นาย เกริกฤทธิ์ แก้วตุ่น
8.นาย ภาคภูมิ แซ่เติ๋น
9.นาย อนุชา อุ๊ดชัยวงค์
10.นาย อนุสิทธิ์ สว่างถาวรกุล
11.นาย กิตติศักดิ์ ศรีวิชัย
12.นาย ธระวิท ซาวคำเขต
13.นาย ณัฐพล นันตา
14.นาย สุทธินันท์ นันทะจักร์
15.นาย ปวิณ ขัดเชียงแสน
16.นาย วรพล ขันธิวงค์
17.นาย ธนบัตร ใจมูลมั่ง
18.นาย โศภณ แซ่ย่าง
19.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
20.นาย ชัยมงคล ทากาศ
21.นาย พลากร นาใจ
22.นาย อภินันท์ ยนทะวงศ์
1.นางสาว วราลักษณ์ สุทัศน์
2.นางสาว กัญญาณัฐ แก้วรากมุข
3 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชีต้า เชอหมื่อ
2.เด็กชาย สุชาติ โหว่ยยือ
3.เด็กชาย ชาคริต มาเยอ
4.เด็กชาย สังขพงษ์ เกิดสุข
5.เด็กชาย โมเสส สกุลปฐมชัย
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย กายสิทธิ์ เสรีสวัสดิ์ศรี
2.นาย พีรวิชญ์ ซาวคำเขต
3.นาย โสพล แซ่ย่าง
4.นาย ณัฐพล โพธิ์กระสังข์
5.นาย ภานุวัฒน์ ปันทะทา
6.นาย วินัย มะโนหาญ
5 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
2.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
3.เด็กชาย สาริน อุ่นใจ
4.เด็กชาย สังขพงศ์ เกิดสุข
5.เด็กชาย ภานุวัฒน์ โยธิยา
6.เด็กชาย สุธี คำติ๊บ
6 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชนกพิมพ์ ศรีตงวิม
2.เด็กหญิง เชอรี่ ทะมา
3.เด็กหญิง กฤติยา ใจปินตา
4.เด็กหญิง พศวรรณ แซ่พาน
5.เด็กหญิง เพ็ญประภาพร นาใจ
6.เด็กหญิง ปนัสดา วงศ์ราษฎร์
7.เด็กหญิง นวพร ยิ้มแฉ่ง
7 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย โสภาณัฐ ปันแก้ว
2.นาย บุษกรณ์ บรรดิ
3.นาย พีรพัฒน์ ศรียศ
4.นาย ณัฐพล แก้วปราบ
5.นาย เอนก คำหล้าทราย
6.นาย สิทธิพล มณีภาวัติ
7.นาย ภานุวัฒน์ ปันทะทา
8.นาย พีระพงษ์ ภิญโญฤทธิ์
9.นาย กิตติภูมิ คืนมาเมือง
10.นาย จักรพันธุ์ ลืมแปง
8 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว วรรณกานต์ ค่านางข้าว
2.นางสาว กาญจนา จันทาพูน
3.นางสาว อมรรัตน์ เปียงแล่
4.นางสาว กิ่งกาญจน์ ขัดพูน
5.นางสาว ณัฐรินทร์ ทะสุยะ
6.นางสาว ปานวาด ดอนสิงห์
7.นางสาว รวิสรา เผ่าเต็ม
8.นางสาว ศรัณย์ธร ใจแก้ว
9 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ภูวดล คงวานิชกุล
2.เด็กชาย เกริกพล เวชวัน
3.เด็กชาย อนุภัทร ศรีบุรี
4.เด็กชาย สุริยา สะอาด
5.เด็กชาย ทักษิณ อภิสิริพัฒนา
6.เด็กชาย เสริมชาติ อิ่นคำ
7.เด็กชาย รัชพล กาวิชัย
8.เด็กชาย วิภู ธิน้อมธรรม
10 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง สุธาสินี จักแก้ว
2.เด็กหญิง ภูษณิศา แซ่จ้าง
3.เด็กหญิง ธิติมา กันทะตา
4.เด็กหญิง สุรัญชนา เพชรรัตน์
5.เด็กหญิง กัลยา แสงชัย
6.เด็กหญิง เกียรติญา แสนกาศ
11 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ภาคภูมิ แซ่เติ๋น
2.นาย อนุสิทธิ์ สว่างถาวรกุล
3.นาย ปริญ ขัดเชียงแสน
4.นาย เกริกฤทธิ์ แก้วตุ๋น
12 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
13 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชาลินี เครือต๊ะ
14 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
-
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไตรภพ ภิระบรรณ์
15 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
16 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
2.เด็กชาย สุชาติ หวุ่ยยือ
17 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พัชริกา ชัยวงค์
2.เด็กหญิง กนกวรรณ ปินตาดง
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย ไตรภพ ภิระบรรณ์
2.นาย นพดล ภูสาม
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
2.นางสาว สุพรรญิการ์ เยซอ
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุชาติ หวุ่ยยือ
2.เด็กหญิง พัชริกา ชัยวงค์
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย นพดล ภูสาม
2.นางสาว ดวงใจ แซ่ลิ่ว
22 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย พีระภัทร ทรายหมอ
23 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เพชราภรณ์ ประมะสิน
24 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
25 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว สุวดี ไชยศรี
26 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
27 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เพชราภรณ์ ประมะสิบ
2.เด็กหญิง สภาภรณ์ เมืองสุวรรณ
28 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุศิษย์ สว่างศรีกุล
2.นาย ภาคภูมิ แซ่เติ๋น
29 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
2.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ
30 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลดี
3.เด็กชาย ศราวุธ ยอดมูลดี
31 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง เพชราภรณ์ ประมะสิน
2.เด็กหญิง สุภาพร เมืองสุวรรณ
3.เด็กหญิง ทักษพร เจริญทอง
32 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อนุศิษย์ สว่างศรีกุล
2.นาย ธนบัตร ใจมูลมั่ง
3.นาย วรพล ขันธิวงค์
33 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นางสาว เอ้ย เจริญ
2.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
3.นางสาว พรชิตา สุริน
34 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กหญิง สุภาพร พรมเลิศ
35 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.0309898853302 วินาที