#
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
1 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
2.เด็กชาย สุรชา หมื่อแล
3.เด็กชาย นราวิชญ์ แสนน้อย
4.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
5.เด็กชาย วรัญชิต มงคลดี
6.เด็กชาย นิติภูมิ แซ่เทียน
7.เด็กชาย พรรษา หมื่อแลกู่
8.เด็กชาย ภิธัศรุตฆ์ มาทวี
9.เด็กชาย พงศธร เข็มเพรช
10.เด็กหญิง ทวีศักดิ์ สิงค์หล้า
11.เด็กชาย วันชัย นาลาต๊ะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย อภิสิทธิ์ ทองแฉลม
3.นาย ณัฐพล วงใจศักดิ์
4.นาย เมธา จำปาศรี
5.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ
6.นาย ธีรภัทร พิทักษ์ไพรศรี
7.นาย บรรพต จันทาพูน1
8.นาย แสงเดช ยอดดอยคำ
9.นาย ณัฐ แสงลี่
10.นาย กฤตานน พรมมา
11.นาย สิทธิศักดิ์ อภิสุนทรกุล
12.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
13.นาย วิทยา นนทะพา
14.นาย กิตติกร เยลุ่ม
15.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
16.นาย เฉลิมชัย วิทยานนท์
17.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
18.นาย ภาคภูมิ พรมพันใจ
19.นาย สุริชัย พอชัย
20.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
21.นาย วิชาญ สุโข
22.นาย ธิติกุล จันทาพูน
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
3 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญญาภรณ์ บุตรศรี
2.นางสาว แคทลียา ใจศักดิ์
3.นางสาว พรจิรา ศิริสมบรูณ์
4.นางสาว นฤมล สิงห์กวาง
5.นางสาว กรรณิการ์ ธิดาเมือง
6.นางสาว พัชรา ชัยชนะ
7.นางสาว ศิรินภา อินต๊ะก๊อก
8.นางสาว กุลธิดา อรุณจิตติ
9.นางสาว กัญจนพร มณีชัย
10.นางสาว พรทิพย์ ปรีชาศกุลพงศ์
11.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
12.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
13.นางสาว พิมพ์ผกา แสงบุญ
14.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
15.นางสาว ธีรตา คาหล่า
16.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
17.นางสาว ธัญญภรณ์ บุตรศรี
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
4 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย จิรายุ เขื่อนเพชร
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
3.เด็กชาย พิสิฏฐ นามนวล
4.เด็กชาย ณัฏฐากร สว่างพัฒนกุล
5.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คักกันหา
6.เด็กชาย มานพ จับใจนาย
7.เด็กชาย อนุวัติ ตันใจ
8.เด็กชาย ศักดิ์ธานี หลักเมือง
9.เด็กชาย ทีฆายุ อินสุนา
10.เด็กชาย พงศธร เข็มเพชร์
11.นาย จิรายุ เขื่อนเพชร
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
5 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
2.นางสาว กัญจนพร มณีชัย
3.นางสาว พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
4.นางสาว ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
5.นางสาว ธัญญภรณ์ บุตรศรี
6.นางสาว กฤติกา แซ่ถัง
7.นางสาว ธีรตา คาหล่า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
6 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ธนกร โป่อ้ายเลา
2.นาย เกษม คำหล้า
3.นาย บุญฤทธิ์ สว่างพัฒนกุล
4.นาย คุณาสิน บุญราชแขวง
5.นาย ทักษิณ แซ่ยิ่ง
6.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
7.นาย ธวัชชัย นิมิตรถาวร
8.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
9.นาย สรวิชญ์ สัตรกมล
10.นาย กิตติกร เยลุ่ม
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
7 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว นภสร หวังศิริทรัพย์
2.นางสาว ณิชาดา ติ๊บมณี
3.นางสาว กรกนก สมีแจ้ง
4.นางสาว ปรียารักษ์ ศรีสวัสดิ์
5.นางสาว นัฐวรรณ แซ่ลี้
6.นางสาว สไบทิพย์ ใจปินตา
7.นางสาว ณัฐนิชา ก้างออนตา
8.นางสาว ชุลีกร ปิมปา
9.นางสาว ฤทัย มูลกาศ
10.นางสาว พรรณิภา อรินต็ะทราย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
8 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ยศพันธ์ ปํญญาธิ
2.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
3.เด็กชาย เมษณี เมฆะ
4.เด็กชาย ธนากร เมอและ
5.เด็กชาย ธนพนธ์ ภัทรพาณิชย์กุล
6.เด็กชาย ทวีศักดิ์ สิงห์หล้า
7.เด็กชาย ฐาปนพงศ์ สมปาละ
8.เด็กชาย จิรายุ เขื่อนเพชร
9.เด็กชาย ศักดิ์ธานี หลักเมือง
10.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
9 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะแก้ว
2.เด็กหญิง พาฝัน ชมภูเมืองชื่น
3.เด็กหญิง อรุโญทัย ชุมภูแก้ว
4.เด็กหญิง อนุธิดา ต้องสู้คีรี
5.เด็กหญิง พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
6.เด็กหญิง กัญจนพร มณีชัย
7.เด็กหญิง ธีรตา คาหล่า
8.เด็กหญิง สิริรักษ์ อินต๊ะปวน
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
10 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย สุทธินัย วิเศษเลิศกมล
2.นาย วีรภัทร บุญนัก
3.นาย ณัฐพล วงค์ใจศักดิ์
4.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
5.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
6.นาย สรวิชญ์ สัตรกมล
7.นาย อาชาวี เวยื่อ
8.นาย ภาสกร จะนะ
9.นาย ณัฐชัย อภิเรืองฤทธิ์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
11 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
1.นางสาว นัฐวรรณ แซ่ลี้
2.นางสาว ปภาวี จับใจนาย
3.นางสาว วิญาดา ธรรมนูญ
4.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
5.นางสาว พิมพ์ผกา แสงบุญ
6.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
7.นางสาว อัญชลิกา วงค์ตั้ง
8.นางสาว อรุณี คำลือ
9.นางสาว ชญานัท พงศ์สิริวิโรจน์
10.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
12 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย นราวิชญ์ แสนน้อย
2.เด็กชาย ธนกฤต นันชัย
3.เด็กชาย สุรชา หมื่อแล
4.เด็กชาย วันชัย นาละต๊ะ
5.เด็กชาย ภิธัศรุตฆ์ มาทวี
6.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
7.เด็กชาย พร้อมพงศ์ ศรีสวาสดิ์
8.เด็กชาย ศรัณย์ภัส จันทาพูน
9.เด็กชาย ชวลิต น้อยหมอ
10.เด็กชาย สืบสกุล วงศ์สุริยศักดิ์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
13 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สิริรักษ์ อินต๊ะปวน
2.เด็กหญิง กชกร อินต๊ะแก้ว
3.เด็กหญิง ทิชากร เนติประวัติ
4.เด็กหญิง มาริสา คำเงิน
5.เด็กหญิง สุภาพร พูลศิลป์
6.เด็กหญิง นิดา เชอหมื่อ
7.เด็กหญิง ณัชนิชา น้ำใจดี
8.เด็กหญิง ขวัญจิรา พิสัยเลิศ
9.เด็กหญิง ศรินญา ภิญโญธาวินี
10.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ชุมพู
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
14 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย พงศธร เข็มเพชร์
2.เด็กชาย มานพ จับใจนาย
3.เด็กชาย ศักดิ์ธานี หลักเมือง
4.เด็กชาย วรัญชิต มงคลดี
5.เด็กชาย ทวีศักดิ์ สิงห์หล้า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
15 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บรรจงเลขา
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ปัญญารส
4.เด็กหญิง กุลธิดา ชัยนิสงค์
5.เด็กหญิง พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
6.เด็กหญิง กัญจนพร มณีชัย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
16 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
2.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
3.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
4.นาย ภานุกร อายี
5.นาย วิทยา นนทะพา
6.นาย สมชาย เยต้อง
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
17 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
2.นางสาว เจนจิรา เบเชกุ่
3.นางสาว วิภาดา น้อยหมอ
4.นางสาว ปิยะมาศ มาแปง
5.นางสาว รินรดา โซเซกุ
6.นางสาว หมีย่า แลเชอ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
18 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธฤต กรกฏกำจร
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
19 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปิยดา ปัญญา
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
20 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
-
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
21 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
22 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย สุรชา หมื่อแล
2.เด็กชาย ธนกฤต เผ่าต๊ะใจ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
23 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
2.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บุญตัน
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
24 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย สรวิชญ์ สัตรกมล
2.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
25 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
2.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
26 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรัญชิต มงคลดี
2.เด็กหญิง ปิยะดา ปัญญา
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
27 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
2.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
28 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ แหล่งห้วยไชย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
29 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
30 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย ไพรัช โรจน์บุรากุล
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
31 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว เนตรนภา ครองรัตน์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
32 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศักดิ์ธานี หลักเมือง
2.เด็กชาย ประวุธ คำแพร
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
33 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุณิทรา วิบูลดวงจินดา
2.นางสาว ธีรตา คาหล่า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
34 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อานนท์ ธรรมสา
2.นางสาว พรรณิภา อรินต็ะทราย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
35 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.นางสาว ชุติกาญจน์ วรงศ์เกรียงไกร
2.นางสาว พรรณิภา อรินต้ะทราย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
36 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศรวิษฐ์ จับใจนาย
2.เด็กชาย ทวีศักดิ์ สิงห์หล้า
3.เด็กชาย ศิวกร ไชยศรี
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
37 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
2
รองชนะเลิศอันดับ ๑
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง คณิศร ราชคำ
2.เด็กหญิง ชมพูนุท ดอนอินผล
3.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ซาวคำเขตต์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
38 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
4
รองชนะเลิศอันดับ ๒
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อย่าโก๊ะ มาเยอะ
2.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
3.นาย สรวิชญ์ สัตรกมล
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
39 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
2.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
3.นางสาว เสาวรส เชอหมื่อกู่
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
40 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร เข็มเพชร
2.เด็กหญิง ณัฐริกา นันตาวงศ์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
41 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
4
4
เข้าร่วมการแข่งขัน
1.นาย อานนท์ ธรรมสา
2.นางสาว พรรณิภา อรินต้ะทราย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.03422999382019 วินาที