1. คณะสีแดง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
0236 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร เข็มเพชร
2.เด็กหญิง ณัฐริกา นันตาวงศ์
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0172 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ รวมหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ธัญญาภรณ์ บุตรศรี
2.นางสาว แคทลียา ใจศักดิ์
3.นางสาว พรจิรา ศิริสมบรูณ์
4.นางสาว นฤมล สิงห์กวาง
5.นางสาว กรรณิการ์ ธิดาเมือง
6.นางสาว พัชรา ชัยชนะ
7.นางสาว ศิรินภา อินต๊ะก๊อก
8.นางสาว กุลธิดา อรุณจิตติ
9.นางสาว กัญจนพร มณีชัย
10.นางสาว พรทิพย์ ปรีชาศกุลพงศ์
11.นางสาว รุ่งนภา นะพะการ
12.นางสาว เปรมฤดี คำเงิน
13.นางสาว พิมพ์ผกา แสงบุญ
14.นางสาว กมลลักษณ์ จันทร์บุตร
15.นางสาว ธีรตา คาหล่า
16.นางสาว อนุธิดา ต้องสู้คีรี
17.นางสาว ธัญญภรณ์ บุตรศรี
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0186 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว พัชณี ปอแฉ่
2.นางสาว เจนจิรา เบเชกุ่
3.นางสาว วิภาดา น้อยหมอ
4.นางสาว ปิยะมาศ มาแปง
5.นางสาว รินรดา โซเซกุ
6.นางสาว หมีย่า แลเชอ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0184 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ บรรจงเลขา
2.เด็กหญิง จุฑามาศ บุญตัน
3.เด็กหญิง กัญญาวีร์ ปัญญารส
4.เด็กหญิง กุลธิดา ชัยนิสงค์
5.เด็กหญิง พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
6.เด็กหญิง กัญจนพร มณีชัย
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0205 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ต้น
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรัญชิต มงคลดี
2.เด็กหญิง ปิยะดา ปัญญา
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0196 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0194 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
-
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0232 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว มัลลิกา เยอเบาะ
2.นางสาว พรปวีณ์ ขวัญวิโรจน์
3.นางสาว เสาวรส เชอหมื่อกู่
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0224 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ศุณิทรา วิบูลดวงจินดา
2.นางสาว ธีรตา คาหล่า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0174 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
2.นางสาว กัญจนพร มณีชัย
3.นางสาว พรทิพย์ ปรีชาสกุลพงษ์
4.นางสาว ศไรลักษณ์ แซ่หล้อ
5.นางสาว ธัญญภรณ์ บุตรศรี
6.นางสาว กฤติกา แซ่ถัง
7.นางสาว ธีรตา คาหล่า
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0216 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว อกนิษฐ์ ผาลาด
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
0171 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย อาชาวี เวยื่อ
2.นาย อภิสิทธิ์ ทองแฉลม
3.นาย ณัฐพล วงใจศักดิ์
4.นาย เมธา จำปาศรี
5.นาย คริสมาส ฟูศรีเจริญ
6.นาย ธีรภัทร พิทักษ์ไพรศรี
7.นาย บรรพต จันทาพูน1
8.นาย แสงเดช ยอดดอยคำ
9.นาย ณัฐ แสงลี่
10.นาย กฤตานน พรมมา
11.นาย สิทธิศักดิ์ อภิสุนทรกุล
12.นาย วรวุฒิ คิดชอบ
13.นาย วิทยา นนทะพา
14.นาย กิตติกร เยลุ่ม
15.นาย ชยากร พงศ์ศิริทวีกุล
16.นาย เฉลิมชัย วิทยานนท์
17.นาย สุทธินันท์ อาซ่อง
18.นาย ภาคภูมิ พรมพันใจ
19.นาย สุริชัย พอชัย
20.นาย จิรายุทธ แซ่จาง
21.นาย วิชาญ สุโข
22.นาย ธิติกุล จันทาพูน
1.นาย เทวราช กรกฏกำจร
2. คณะสีฟ้า
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
0237 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ
0218 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ณัฐพงษ์ โพธิ์กระสังข์
0222 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลคี
0227 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว จันทร์แรม ปันตัน
2.นางสาว สุภาพร พรมเลิศ
0228 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรภัทร จันทาพูน
2.เด็กชาย ธนธรณ์ ยอดมูลดี
3.เด็กชาย ศราวุธ ยอดมูลดี
0199 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ ไชยรินทร์
2.เด็กชาย สุชาติ หวุ่ยยือ
3. คณะสีเขียว
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
0175 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ชวรัช พลกล้า
2.นาย จะละ แซ่ย่าง
3.นาย อานนท์ อินตะยะ
4.นาย จิรเทพ ขันมูล
5.นาย พิเชษฐ์ ขันธะมงคล
6.นาย วงศกร อุตสาสาร
7.นาย เอกชัย เบี่ยกู่
8.นาย ดูมิน ดงตุ้น
9.นาย สาทิศ แซ่ย่าง
10.นาย กนกพล สิงธิสาร
0220 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว โศรยา วงค์อินทร์
0230 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฏฐกานต์ วรโชติชูทรัพย์
2.นางสาว ชมพู่ ยี่แก้ว
3.เด็กหญิง ดลนรา คะจรรยา
0190 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สมชาย เยอเบาะ
0193 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยกร เชื้อเตอะ
0201 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กิตติมา ปูนันท์
2.เด็กหญิง สุชานันท์ ลำปาแก้ว
0181 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 ชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นันทวีฒน์ ซาวลี้แสน
2.เด็กชาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
3.เด็กชาย นิติภูมิ พิมพ์จำนงค์
4.เด็กชาย ชาญชนะ นนทิวันทร์
5.เด็กชาย ศุภจักร รีอินทร์
6.เด็กชาย อาโต่ มาเยอะ
7.เด็กชาย สุรสีย์ เบาะสาร
8.เด็กชาย ทักษิณ ชีหมื่อ
9.เด็กชาย กฤษฎเภรณ์ บุญมา
10.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ท่าดีสม
0170 ฟุตบอล
การแข่งขันฟุตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อธิปไตย เลอเลิศวิจิตร
2.เด็กชาย ภาคิน คำดี
3.เด็กชาย ชนสิษฎ์ ท่าดีสม
4.เด็กชาย ฐิติพันธ์ุ จับใจนาย
5.เด็กชาย ภัทรพงษ์ วิระคำ
6.เด็กชาย ศิวกร คำสุ
7.เด็กชาย วรชิต ภิระบัน
8.เด็กชาย เทวฤทธิ์ เจเตาะ
9.เด็กชาย อภิสิทธิ์ อาจอ
10.เด็กชาย สุรชา แก้วรัตน์
11.เด็กชาย กิตติชัย ฮวยแมกู่
12.เด็กชาย ศุภจักร รีอินทร์
13.เด็กชาย ธนาโชติ แก้วเครือวงค์
14.เด็กชาย นันทวัฒน์ ซาวลี้แสน
15.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ ปูนันท์
16.เด็กชาย พรชัย เผื่อขัน
17.เด็กชาย ธนากร ลาพิงค์
4. คณะสีน้ำเงิน
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
0178 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดา อ่วยยือ
2.เด็กหญิง ณัฐมล แยเปียง
3.เด็กหญิง ณัฐพร เบียแลกู่
4.เด็กหญิง กิติพร ดีสาม
5.เด็กหญิง ชนิกานต์ แซ่ว่าง
6.เด็กหญิง เนาวรัตน์ แซ่ใฉ
7.เด็กหญิง อุบลวรรณ ขำแจ้ง
8.เด็กหญิง ศิริขวัญ ตามี่
9.เด็กหญิง ฑิมพิกา ลังกาพิน
0176 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว วาสนา เชาสุวรรณวิไล
2.นางสาว สมศรี แยส่อ
3.นางสาว ชลิตา แซ่เฉิน
4.นางสาว กันติยา แซ่มี
5.นางสาว มาลี แซ่ฟ่าน
6.นางสาว สุภาพร แซ่จ๋าว
7.นางสาว สุทธิดา ม่าโบ๊ะ
8.นางสาว ปาวาลี ทรงสิริวงศ์
9.นางสาว นารีรัตน์ มาเยอ
10.นางสาว จิรวรรณ ชีวินสุนทรสุข
5. คณะสีม่วง
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
0177 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กัมปนาท แว่นปานชัย
2.เด็กชาย คมสัน ตุ๋ยตาเขียว
3.เด็กชาย พงศ์เพรช กะมล
4.เด็กชาย ปรเมษฐ์ เขื่อนเพรช
5.เด็กชาย อชิระ เขื่อนแก้ว
6.เด็กชาย ศุภกร ปันเขื่อนขัติ
7.เด็กชาย สิงหา แสงทิพย์
0173 บาสเกตบอล
การแข่งขันบาสเกตบอลระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ใจดวงเเก้ว
2.นาย อภิเชษฐ์ อุปองค์
3.เด็กชาย ณฐนนท์ หมอโป๊ะกู่
4.เด็กชาย วัชรินทร์ บุญราชเเขวง
5.เด็กชาย ศิริโชค เเซ่ย่าง
6.เด็กชาย วรวิทย์ ลาชี
7.เด็กชาย กิตติพงษ์ มาเยอะ
8.เด็กชาย ยอดชาย เชมื่อ
6. คณะสีชมพู
รหัส
หมวดหมู่
กิจกรรม
ที่
อันดับ
เหรียญ
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้คุมทีม
0180 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
1.นางสาว นงคราญ ใจบุญตัน
2.นางสาว เปมิกา คำโมนะ
3.นางสาว ณัฐภรณ์ โชตินันท์
4.นางสาว นฤมล ชุ่มมงคล
5.นางสาว วรัญญา ธรรมเสน
6.นางสาว ณัฐธิตา ศิลาเจิม
7.นางสาว นันทิกานต์ อายี
8.นางสาว ปรารถนา มาเยอ
9.นางสาว รุ่งนภา มาเยอะ
10.นางสาว สมฤทัย ลาเชกู่
11.นางสาว กรกมล กับปะหะ
12.นางสาว สิรินดา กันทรชัชวาล
13.นางสาว สุดารัตน์ วงศ์วิวิศิษฏ์
0185 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นิติ หม่อโป๊ะกู่
2.นาย สุรเดช จิรวัฒน์พงศ์
3.นาย อาก่า เยอเยาะ
4.นาย อริเรก เวยื่อ
5.นาย แดวิ ไอ่หมอ
0183 เซปักตะกร้อ
การแข่งขันเซปักตะกร้อระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชุมพล ภัทรเรื่องเมชา
2.เด็กชาย วัน แสงทิพย์
3.เด็กชาย ดลสุข แสงทิพย์
4.เด็กชาย ปิยะ อบสุข
0207 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ผสมระดับ ม.ปลาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
0204 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายหญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว เพียงขวัญ แสงหน่อ
2.นางสาว สไบแพร หมอลำสาร
0202 เทเบิลเทนนิส
การแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย บูรพา นาคบุญนำ
2.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
0231 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภททีม 3 คน ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
2.นาย ณัฐวัฒน์ ร้องหมอดี
3.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน
0226 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทคู่ระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย ธเนศ เยอส่อ
2.นาย ขวัญอนันต์ จันทาพูน
0215 เปตอง
การแข่งขันเปตองประเภทเดี่ยวระดับ ม.ต้นชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิพน ไข่กา
0179 วอลเล่ย์บอล
การแข่งขันวอลเล่ย์บอลระดับ ม.ปลายชาย
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย เกรียงไกร แซ่พ่าน
2.นาย ขวัญอนันต์ จันทาพูน
3.นาย ณัฐพงษ์ คำเงิน
4.นาย สรพงษ์ เวทู
5.นาย สุรเชษฐ์ วิเศษงามวศิน
6.นาย ทินเทพ ทันหล้า
7.นาย เกียรติศักดิ์ ทานสิรา
8.นาย ปิยะมิตร ปิยะกุล
9.นาย ธีรวุฒิ วงสายะ
10.นาย อิทธิพล จี่เรือน
0182 ฟุตซอล
การแข่งขันฟุตซอลระดับ ม.1 หญิง
1
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สมพล
2.เด็กหญิง สุภาพร มาเยอะ
3.เด็กหญิง นงนภัส ยังใบ
4.เด็กหญิง มณรดา แซ่ว่าง
5.เด็กหญิง อภิชญา เกตุชู
6.เด็กหญิง ขิมไท สิทธิการ
7.เด็กหญิง จารุณี แยซอกู่
8.เด็กหญิง สุทธิดา สิงห์มณี
9.เด็กหญิง วรรณษา หนสมสุข
10.เด็กหญิง พัชราภา ฝันแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวพิชชยานาฏ รีรักษ์ และ นายอานนท์ เทพกัณฑ์
ระบบรายงานผลการแข่งขันกีฬาสีนักเรียน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560

E-SPORT DAY V.1.0 © 2016 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนา
หน้านี้ประมวลผล 0.03408408164978 วินาที